Prawo jest po Twojej stronie. Porady prawne On-line Leszek PorębaUdzielona porada prawna:

Byłem świadkiem pomówienia, w czasie sprzeczki osoba1 z osobą 2 pomówiła osobę3 o nielegalne dochody. Osoba3 nie była przy tym obecna. O całym zdarzeniu dowiedziała się od osoby2. Szkopuł polega na tym, że ja poprzednio słyszałem te zarzuty (w innej, znacznie łagodniejszej formie) i dopowiedziałem ("wyjąłem z ust") osobie1. Ale z kontekstu wypowiedzi osoby1 jasno wynikało, że chodzi o te zarzuty, co też chwilę póĄniej osoba1 potwierdziła. Dodatkowo osoba4 uczestnicząca w sprzeczce w rozmowie telefonicznej z osobą2 potwierdziła. Osobie 3 zależy przede wszystkim na tym aby tego typu insynuacje nie pojawiły się ponownie w przyszłości oraz na przeprosinach.

Zamierzamy złożyć pozew w tej sprawie i chciałbym dowiedzieć się o kwestiach formalnych związanych ze złożeniem pozwu o naruszenie dóbr osobistych tzn. jak to dokładnie wygląda.

Zgodnie z art. 24 Kodeksu cywilnego, osoba, której dobra osobiste naruszono może domagać się zaniechania naruszenia, usunięcia skutków naruszenia, a także zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub zapłaty odpowiedniej sumy na wskazany cel społeczny. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.

Pozew powinien obejmować następujące elementy:

1. określenie sądu, do którego jest kierowany

2. oznaczenie stron wraz z danymi obejmującymi miejsce zamieszkania, zawód

3. oznaczenie ewentualnych przedstawicieli ustawowych lub pełnomocników (adres, zawód)

4. oznaczenie rodzaju pisma (w tym wypadku pozew)

5. określenie żądania pozwu oraz przytoczenie okoliczności, dowodów uzasadniających to żądanie – nie jest natomiast wymagane podanie podstawy prawnej żądania

6. podpisy powoda, ewentualnie przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika

7. wymienienie załączników

8. jeżeli pozew składa pełnomocnik, należy dołączyć do niego pełnomocnictwo

Zanim pozew zostanie złożony, należy pamiętać o przygotowaniu kopii (wraz z załącznikami) dla każdej ze stron oraz do akt sądowych. Pozew należy złożyć w sądzie, w okręgu którego pozwany zamieszkuje, bądĄ w sądzie w którego okręgu miało miejsce zdarzenie wywołujące szkodę (art. 35 KPC). Ponieważ sprawa dotyczy naruszenia dóbr osobistych, to zgodnie z art. 17 KPC powinien to być sąd okręgowy. W związku z wniesieniem pozwu istnieje konieczność uiszczenia wpisu sądowego, od pewnego czasu jest to opłata stała i wynosi 600 zł.

Pozdrawiam

Leszek Poręba

Dane kontaktowe