Nieznajomość prawa szkodzi. Porady prawne On-line Leszek Poręba

Kliknij i zamów poradę!Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

II GSK 396/2006

Uchwała rady gminy określająca godziny otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych, wydana na podstawie art. XII ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Przepisy wprowadzające Kodeks pracy (Dz. U. 1974 r. Nr 24 poz. 142 ze zm.), uzasadniona troską o interes publiczny oraz mająca charakter powszechny, jest zgodna z obowiązującym porządkiem prawnym.

Z uzasadnienia

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną. Odnosząc się do zarzutów kasacyjnych stwierdził, że zaskarżona uchwała niewątpliwie ogranicza wolność prowadzenia działalności gospodarczej. Kwestią zasadniczą dla rozstrzygnięcia legalności uchwały jest natomiast odpowiedĽ na pytanie, czy ograniczenia te były dopuszczalne w świetle przepisów powszechnie obowiązującego prawa. NSA na wstępie rozważań wskazał na art. 20 Konstytucji, który ustanawia zasadę wolności gospodarczej oraz art. 22 Konstytucji, który mówi o warunkach odstępstwa od tej zasady. Ograniczenie wolności przedsiębiorczości możliwe jest jedynie w drodze ustawy i może być wprowadzone tylko ze względu na ważny interes publiczny. Oba te warunki zostały spełnione łącznie w rozpoznawanej sprawie. Po pierwsze, Rada Gminy, wydając zaskarżoną uchwałę, działała na podstawie upoważnienia ustawowego. Zgodnie z art. XII § 1 Przepisów wprowadzających Kodeks pracy - dni i godziny otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności określa gmina. Po drugie, jak wskazał sąd I instancji, spełniony został także drugi warunek, tj. uzasadnienie wprowadzenia ograniczenia z uwagi na interes publiczny. W ocenie NSA treść uchwały nie budzi także zastrzeżeń z punktu widzenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 31 ust. 3 Konstytucji. Czas, w jakim wspomniane placówki mają być zamknięte, jest krótki i przypada na porę nocną. Zawarte w uchwale zakazy mają charakter powszechny i m.in. odnoszą się do wszystkich sklepów.

Dane kontaktowe