Prawo jest po Twojej stronie. Porady prawne On-line Leszek PorębaEssentialia negotii umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli przedmiotowo istotne składniki umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest warunkiem koniecznym do jej utworzenia. Kodeks spółek handlowych określa jej niezbędne elementy. Umowa powinna stanowić uszczegółowienie przepisów kodeksu spółek handlowych. Na pewno nie może być sprzeczna z zapisami kodeksu, ani nie może zmieniać przepisów o charakterze bezwzględnie obowiązującym. Może natomiast w miarę swobodnie określać kwestie, które w kodeksie uregulowane są poprzez normy o charakterze względnie obowiązującym. Najczęściej taka norma zawiera zapis, że jest obowiązująca, ale pod warunkiem, iż umowa spółki nie stanowi inaczej. Przykładem normy względnie obowiązującej jest na przykład następujący zapis: Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, zysk przypadający wspólnikom dzieli się w stosunku do udziałów.

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna określać:

• firmę i siedzibę spółki,

• przedmiot działalności spółki,

• wysokość kapitału zakładowego,

• czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,

• liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez

poszczególnych wspólników.

Firma spółki powinna zostać określona w jej umowie. Jest to nazwa, pod którą spółka prowadzi swoją działalność. Może być obrana dowolnie, ale bezwzględnie musi zawierać dodatek w postaci spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Natomiast spółka w organizacji działa pod firmą z dodatkiem w organizacji.

Siedzibą spółki jest miejscowość, w której wykonywana jest funkcja prowadzenia spraw spółki przez zarząd. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, jeżeli ustawa lub oparty na niej statut nie stanowi inaczej, siedzibą osoby prawnej jest miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający. Siedzibę należy przede wszystkim odróżnić od adresu, który stanowi konkretyzację siedziby i zawiera nazwę ulicy oraz numer lokalu.

Umowa spółki musi także określać przedmiot jej działalności, który nie powinien być sprzeczny ani oderwany od celu spółki, a powinien stanowić konkretyzację celu. Przedmiot działalności zwykle jest ujęty według nomenklatury używanej przez PKD, czyli przez Polską Klasyfikację Działalności.

Informacja na temat wysokości kapitału zakładowego jest również obligatoryjną częścią umowy. Ponadto umowa spółki powinna także określać liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników Kapitał zakładowy to cyfrowo określona kwota pieniężna, która stanowi sumę wniesionych do spółki wkładów. Musi on być określony w umowie spółki, a także w całości pokryty do chwili zarejestrowania spółki. Minimalna wysokość kapitału zakładowego to 5 000 zł. Kapitał dzieli się na udziały, których minimalna wartość nie może być niższa niż 50 zł. Udziały mogą być równej i nierównej wartości, ale w przypadku kiedy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, to wszystkie udziały muszą być równej wartości.

Należy przede wszystkim pamiętać jednak o zachowaniu prawidłowej formy umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, bo nawet najlepsza umowa i najbardziej precyzyjna będzie bezwzględnie nieważna, jeżeli nie zostanie sporządzona w formie aktu notarialnego. Wszelkie zmiany umowy spółki wymagają także formy aktu notarialnego.

Pozdrawiam

Leszek Poręba

Dane kontaktowe